Thí sinh có cần thiết phải thông qua hai phần thi?

Đúng vậy. Bạn không chỉ phải thông qua phần thi viết, còn phải thông qua phần thi miệng.

 

 

X