Sau khi thông qua kỳ thi DSH, thí sinh cần làm những gì?

Nếu bạn đã có chứng nhận nhập học Đại học, bạn có thể bắt đầu học ngay trong kỳ học tiếp theo. \

Đôi khi bảng điểm của một số quốc gia không được công nhận/

Trong trường hợp đó bạn cần chuẩn bị cho một bài kiểm tra gọi là FSP (kiểm tra đánh giá).

Đừng lo lắng, còn có những lớp dự bị Đại học.

 

 

 

X