Mất bao nhiêu thời gian để chuẩn bị cho kỳ thi DSH?

Cần khoảng thời gian 3 – 6 tháng để từ kiến thức A1 tiếng Đức chuẩn bị cho kỳ thi DSH.

Điều này còn phụ thuộc vào hiệu suất và thành tích của bạn.

 

 

 

 

 

 

X