Cấu trúc của kỳ thi DSH là gì?

Kỳ thi DSH bao gồm 2 phần chính:

  • Thi viết
  • Thi miệng

Hai phần thi này không được tổ chức thi cùng ngày. Đầu tiên, là thi viết, thí sinh đã thông qua phần thi viết sẽ được mời tham gia thi miệng.

 

 

X